Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

OK

Prelegenci
2019

×
 - prelegent Filmteractive 2018

Maciej Gozdowski Managing Director, Player.pl

Pan Maciej Gozdowski w 2015 roku dołą­czył do TVN (część Disco­very) na sta­no­wi­sko Dyrek­tora Zarzą­dza­ją­cego Player.pl (usługa OTT). W trak­cie pracy w TVN stwo­rzył Player.pl – jedną z wio­dą­cych plat­form sVOD i aVOD OTT w Euro­pie, z ponad 2,8 milio­nami zare­je­stro­wa­nych klien­tów. Dzięki świe­żemu spoj­rze­niu na stra­te­gię tre­ści wideo i zorien­to­wa­niu na klienta, Player.pl, wśród przed­sta­wi­cieli poko­le­nia Mil­le­nium, stał się popu­lar­niej­szy w Pol­sce niż Net­flix.

Oprócz port­fo­lio kana­łów TVN, Player.pl buduje swoją pozy­cję pro­gra­mową z klu­czo­wymi gra­czami ryn­ko­wymi takimi jak: Canal+, VIMN, Disco­very, FOX, Euro­sport itp. Dzięki bli­skiej współ­pracy z wymie­nio­nymi part­ne­rami, Player.pl współ­two­rzy MTV Unplug­ged z pol­skimi iko­nami muzycz­nymi. Wraz z Canal+ zaczęli ofe­ro­wać płatną tele­wi­zję, która umoż­li­wia dostęp online do tre­ści pre­mium takich jak: Liga Mistrzów UEFA, UK Pre­mier­ship, Canal+ czy HBO.

Przed dołą­cze­niem do TVN, Pan Maciej Goz­dow­ski pra­co­wał przez pra­wie 15 lat w róż­nych spół­kach zwią­za­nych z płatną tele­wi­zją, m.in. Cyfrowy Pol­sat, Plat­forma N, NC+, gdzie był odpo­wie­dzialny za budżet przy­cho­dowy oraz wyniki sprze­daży bez­po­śred­niej, oferty post i pre-paid.

Organizator

Współorganizatorzy

Instytucja finansująca

Partner Strategiczny

Partnerzy

Patroni medialni

Patronat honorowy

Pobierz
aplikację
Filmteractive